Region Sjælland har 23. juni 2023 modtaget Miljø- og Fødevareklagenævnets beslutning om at annullere Region Sjællands Råstofplan 2020. Regionen tager afgørelsen til efterretning.

Råstofplan 2020 blev vedtaget af Regionsrådet i Region Sjælland den 8. marts 2021 med fokus på en mere bæredygtig råstofforsyning og indvinding samt større hensyn til berørte borgere. Planen søgte også at fremme hensyn til naturen og borgerne i sine målsætninger og retningslinjer. Der blev dengang indgivet syv klager mod planen. Klager som har ligget til behandling hos Miljø- og Fødevareklagenævnet i over to år.

Desværre har Miljø- og Fødevareklagenævnet den 23. juni 2023 besluttet at ophæve Region Sjællands Råstofplan 2020. En afgørelse delvist baseret på to af de indsendte klager, mens de resterende ikke er blevet behandlet i afgørelsen.

Afgørelse tages til efterretning
Region Sjælland tager nævnets afgørelse til efterretning og vil implementere den fremover i forbindelse med råstofplaner og tilladelser til at grave råstoffer.

– Vi er overraskede over nævnets beslutning, som vi dog tager til efterretning. Vi er også ærgerlige over, at regionen planmæssigt ikke må rammesætte gode trafikforhold i graveområder. Det mener vi har virket. Samtidig må vi erkende, at vi ikke været grundige nok i vores undersøgelser fra 2016 af to graveområder i Kalundborg i forhold til Natura 2000 og EU’s habitatdirektiv. Det vil vi selvfølgelig sikre ikke sker fremover, siger Pia Buch-Madsen, funktionschef for Råstofområdet i Region Sjælland, og fortsætter:

– Vi mener dog, at afgørelsen, om at afvise hele råstofplanen på baggrund af to klager, er ude af proportioner.

Region Sjælland finder det utilfredsstillende, at nævnet afviser råstofplanen i sin helhed uden at skabe klarhed over sagens øvrige klagepunkter.

– Nævnets to år lange sagsbehandlingstid, kombineret med at en række klager forbliver uden afgørelse, skaber stor usikkerhed for industrien, borgerne og os som myndighed. Det vil også gøre det vanskeligt for os at skulle udarbejde en ny råstofplan, når der er områder, som ikke er blevet afklaret. Jeg håber derfor på, at vi gennem en konstruktiv dialog med Miljø- og Fødevareklagenævnet kan finde en løsning, hvor vi kan fortsætte med Råstofplan 2020 tilrettet med nævnets afgørelse, siger Pia Buch-Madsen.

Sværere af tage hensyn til borgerne
Region Sjælland finder det overraskende, at en af årsagerne til, at nævnet afviser råstofplanen, er, at regionen i Råstofplan 2020 har betinget sig, at gravetilladelser først har kunnet gives, når relevante myndigheder havde sagt ja til, at vejforholdene til og fra grusgrave var i orden.

Men det er, ifølge Miljø-og Fødevareklagenævnet, ikke et “sagligt hensyn”, at Region Sjælland i sine gravetilladelser har indsat disse betingelser. Og det ærgrer formanden for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland, Bruno Jerup:

– En af vores væsentligste ambitioner med Råstofplan 2020 var både at sikre en bæredygtig råstofindvinding, samtidig med at der blev taget mere og større hensyn til de borgere, der berøres af råstofindvinding. Derfor har vi blandt andet gerne ville sikre os, at adgangsforholdene til og fra grusgravene var i orden og til mindst mulig gene for naboerne. Det synes jeg faktisk ikke er et urimelig krav at stille.

Hvad sker der videre frem
Region Sjælland vil på baggrund af afgørelsen igangsætte en proces, der involverer regionens udvalg og politikere med henblik på at klarlægge de næste skridt. Herudover vil der også blive indledt en dialog med Miljø- og Fødevareklagenævnet for at afklare årsagerne til annulleringen og diskutere mulighederne for at afhjælpe situationen.

Fakta:

  • Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet betyder, at Region Sjællands Råstofplan 2020 er ophævet.
  • Fra og med den 23. juni udgør Råstofplan 2016 plangrundlaget for al råstofindvinding i regionen og tilladelser hertil.
  • Gravetilladelser meddelt inden den 23. juni 2023 med hjemmel i Råstofplan 2020 er fortsat gældende.
  • Ansøgninger om gravetilladelse modtaget inden den 23. juni 2023, men hvor der endnu ikke er truffet afgørelse i sagen, skal genbehandles på grundlag af Råstofplan 2016.
  • Regionsrådet besluttede den 6. juni 2023, at Råstofplan 2020 ikke skal revideres, og at der ikke skal udarbejdes en ny råstofplan på nuværende tidspunkt. Denne beslutning skal genvurderes i sammenhæng med afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Pressemeddelelse Region Sjælland.

Foto ABW