Ensomhed er et voksende samfundsproblem. Et samarbejde mellem BL, Landsbyggefonden og foreningen Realdania skal nu afprøve, hvilken forskel det gør for beboernes livskvalitet, når nedbringelse af ensomhed er tænkt ind i renoveringen af almene boligområder.

104.000 ældre føler sig ufrivilligt ensomme, og tallet vokser. I almene boliger bor flere alene og gennemsnitsalderen er højere end i andre boligformer. Men undersøgelser viser, at måden man bor på kan afhjælpe ensomheden.

Foto: Claus Bjørn Larsen

Derfor er BL, Landsbyggefonden og Realdania gået sammen om at undersøge, hvad det betyder, hvis man udover at fokusere på at spare energi, øge æstetikken eller forbedre tilgængeligheden i et alment boligområde, også renoverer for at nedbringe ensomheden gennem mere målrettet brug af fællesskaberne og det gode naboskab.

Samarbejdet har foreløbig resulteret i en ny hjemmeside i samarbejde med AlmenNet og et inspirationskatalog med en række konkrete eksempler på almene renoveringsprojekter, som har ført til mere fællesskab blandt beboerne.

Nu skal partnerskabet også afprøve anbefalingerne i fire konkrete renoveringsprojekter i Rødovre, Vojens, Aarhus og Kalundborg og dermed bygge videre på de bedste af de mangeårige erfaringer i den almene sektor.

Spontane møder kan øge livskvalitet
“Ensomhed er et samfundsproblem, som vi skal bekæmpe i fællesskab, og som Realdania har stort fokus på i disse år. Vi er derfor meget glade for partnerskaberne om Sociale Renoveringer. Vi bygger på en lang erfaring samtidig med, at vi vurderer, at der er et stort potentiale til at styrke de lokale fællesskaber. Sociale renoveringer understøtter de spontane møder mellem beboerne i hverdagen. Møder, der kan have stor indflydelse på menneskers daglige livskvalitet,” siger adm. dir. Jesper Nygård fra Realdania.

Formålet med samarbejdet er at udbrede kendskabet til og opbygge flere erfaringer med fysiske renoveringer målrettet fx opgange, vaskehuse eller ‘kantzoner’ mellem folks egen matrikel og fællesarealerne. Alt sammen steder, hvor beboerne færdes i hverdagen, og som giver øget mulighed for daglige møder og deltagelse i det lokale fællesskab. Projekterne er stærkt lokalt forankrede og bliver fulgt tæt og evalueret, så erfaringerne kan komme andre til gavn.

“Den almene sektor arbejder med at tænke den sociale sammenhængskraft ind i renoveringsprojekterne. Vi ser et potentiale i at skabe en tredobbelt bundlinje, hvor sociale fællesskaber indgår som en værdi og et endemål på linje med bedre tilgængelighed og energibesparelser. Vores samarbejde med Realdania skal gøre os klogere på, hvordan vi kan gøre det i praksis”, siger Bent Madsen, adm. direktør i BL.

I forbindelse med, at de fire pilotprojekter sættes i søen, lanceres også en hjemmeside, socialerenoveringer.almennet.dk, hvor alle interesserede kan hente viden og gode idéer til sociale renoveringer i almene boligområder.

Kalundborg-projektet
FOB Kalundborg
Antal boliger: 432
Byggeår: 1939- 1975
Samlet budget for renovering: 183 mio.kr.

Vivi Stæhr, formand for FOB Kalundborg:
“Vi er glade for at kunne indgå i dette partnerskab om at bekæmpe ensomhed. Vi har nok indtil nu primært haft fokus på opdatering af vore bygninger, bedre bokvalitet for vore beboere og flere gennemrenoverede boliger med store altaner og elevator. Med dette nye fokus på at skabe spontane mødesteder i bebyggelsen og dermed styrke fællesskabsfølelsen blandt beboerne, får vi en ekstra dimension i omdannelsen af vores boligområde. Boligforeningen opstod i 1919 for at opføre arbejderboliger til overkommelige huslejer og kampen mod ensomhed – gennem styrkelse af fællesskabet – er i tråd med vores oprindelige formål”.

Hvad er sociale renoveringer?
Sociale renoveringer handler om at få tænkt naborelationer ind i renoveringsprojekterne. Landsbyggefonden opgjorde i 2017 de kommende 20 års samlede renoveringsbehov til 165 mia. kr., og når vi alligevel skal i gang med en stor renovering – hvorfor så ikke se på, hvordan vi skaber rum og plads til hverdagsfællesskaberne? Hvis vi gør det rigtigt, kan vi skabe facader, som giver liv langs bygningen og mulighed for spontane møder mellem naboer. Udearealer, som bliver brugt mere og af flere. Altaner og vinduer, som skaber tryghed i fællesarealerne. Og fælles ankomstområder, som understøtter det gode naboskab – bare for at nævne nogle få eksempler.

Hvorfor er det vigtigt?
Ensomhed er et samfundsproblem, der rammer ikke mindst den ældre del af befolkningen. 104.000 ældre oplever ensomhed, som rammer særligt hårdt blandt ældre med dårlig økonomi. I den almene sektor er der flere, der bor alene, og gennemsnitsalderen er højere end i boligmassen generelt. Derfor giver det rigtig god mening at se på, hvordan man kan tage ansvar for det sociale liv i de almene boligområder – til gavn for alle beboere, ikke kun ensomme og ældre.

Hvad er effekterne?
Hverdagsfællesskaberne i de almene boligområder kan antage forskellige former. Der er det passive og observerende fællesskab, der opstår, når vi kan se hinanden, men ikke nødvendigvis kender hinanden. Det spontane samspil, der opstår, når naboer hilser på hinanden i opgangen eller over hækken. De fælles aktiviteter, der samler naboer om fællesspisning, hobbyer eller lignende. Og endelig de helt nære relationer til familie og venner. Sociale renoveringer skal ideelt set understøtte alle disse typer af sociale relationer, da de hver især og på forskellige måde kan bidrage til naboskab, tryghed og livskvalitet.

Hvordan kommer man i gang?
BL, Landsbyggefonden og Realdania har udgivet et inspirationskatalog, der viser, hvordan fysiske tiltag kan understøtte fællesskab og skabe mere tryghed. Kataloget kommer med en række anbefalinger til boligen, facaden, udearealerne og forbindelsen til omgivelserne. Se mere på socialerenoveringer.dk.