Vil du være med til at understøtte arbejdet med Stærke Børnefællesskaber på skoleområdet i Kalundborg Kommune med vejledning helt tæt på praksis?

PPR i Kalundborg Kommune søger ny kollega til vores inklusionsvejlederteam i en fast stilling. De sigter mod ansættelse pr. 1. april.

Jobbet:

PPR i Kalundborg søger fagligt velfunderet og engageret inklusionsvejleder, der inspirerer til trivsel, læring, udvikling og mestring i Stærke Børnefællesskaber i deres almene folkeskoler.

De arbejder i PPR i Kalundborg i alle opgaver ud fra tre perspektiver; Individet, fællesskabet og læringsmiljøet, hvor inklusionsvejlederes fokus især vil være på rådgivning og vejledning i relation til fællesskabet og læringsmiljøet.

Inklusionsteamets medarbejdere er distriktsorganiseret og arbejder helt tæt på praksisfeltet med vejledning, sparring og inspiration på skoler i tæt samarbejde med skoleledelse, psykologer, logopæder, socialrådgivere, lærere og pædagoger.

Inklusionsteamet tager afsæt i en systemisk tilgang, hvor en relationel, ressourceorienteret og anerkendende praksis er grundlaget i vores arbejde og arbejder for at skabe de bedst mulige lærings-, trivsels- og udviklingsmuligheder for alle børn og unge, så de bliver i stand til at indfri deres potentialer.

Indsatsen kan målrettes mod grupper af børn, opkvalificering af læringsmiljøet og opkvalificering af pædagogisk og didaktisk kompetence hos de fagprofessionelle.

Din profil

Kvalifikationer:

Du er uddannet lærer eller inden for pædagogik, evt. suppleret med relevant efteruddannelse gerne på diplom eller kandidat/masterniveau
Du kan yde sparring, rådgivning og feedback på skolernes indsatser omkring udvikling af inkluderende læringsmiljøer i Stærke Børnefællesskaber
Du kan observere, undersøge, analysere og vurdere relevante temaer og herigennem facilitere udviklings- og forandringsprocesser
Du kan inspirere og motivere til mulige, nye veje at gå og understøtte mestring, udvikling, læring og deltagelsesmuligheder for alle børn.
Du kan understøtte de fagprofessionelles samarbejde, opgaveløsning og videreudvikling af den anerkendende og inkluderende praksis og arbejde med relationskompetencer i den pædagogiske praksis.
Du er fagligt velfunderet og reflekterer over egen praksis, indhenter evidensbaseret viden, omsætter og perspektiverer såvel teoretisk viden som egne og andres praksiserfaringer og bringer disse i spil
Du arbejder med inddragelse af børn/unge og deres forældre som vigtige samarbejdspartnere og bidragsydere til inkluderende fællesskaber

Personlige kompetencer

Er engageret, nysgerrig og opsøgende på hvad der rører sig – såvel forskningsmæssigt som i praksisfeltet
Kan motivere og inspirere med begejstring og seriøsitet – du vinder respekt på såvel din faglighed som personlighed
Har en dialogisk og fleksibel tilgang i samarbejdet med andre og arbejder med respekt og anerkendelse
Kan formidle både skriftligt og mundtligt med bevidsthed om egen tilgang til børn og samarbejdspartnere generelt
Værdsætter og bidrager til godt arbejdsfællesskab og professionelt arbejdsmiljø

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 19. februar 2021)

Foto: ABW