​Økonomien i Region Sjælland til næste års drift i 2023 af blandt andet sygehuse, psykiatri og regional udvikling såsom busdrift og oprensning af jordforurening er nu på plads med en budgetaftale, som alle Regionsrådets partier står bag.

– Jeg er glad for, at et samlet Regionsråd har indgået en budgetaftale for 2023, hvor vi styrker fundamentet for vores drift. Samtidig følger vi den strategiske retning, som vi har sat fra Regionsrådets side med at udvikle flere sundhedstilbud tættere på borgerne og forebygge sygdom, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Sundhedsvæsenet er på landsplan udfordret på at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det gælder også i Region Sjælland. Derfor er en hjørnesten i budgetaftalen en pulje på 20 millioner kroner, som skal styrke indsatsen med at fastholde og rekruttere medarbejdere.

– Medarbejderne er vores DNA. At vi har det nødvendige personale er altafgørende for, at vi hver dag kan levere høj service på vores sygehuse og overholde patientrettigheder med ret til hurtig udredning og behandling. Situationen med stor mangel på personale inden for flere faggrupper har vores store fokus og det afspejles i denne budgetaftale, siger Heino Knudsen.

Fokus på kræftbehandling

Med budgetaftalen sættes der også årligt ekstra 36 millioner kroner af primært rettet mod kræftområdet, som blandt andet går til at sikre bedre overholdelse af forløbstider i kræftpakker.

– Vi vedtog i Regionsrådet i 2021 en 8-punktsplan for kræftområdet, som skal løfte og udvikle kræftbehandlingen i Region Sjælland, så kræft opspores tidligere, og patienterne får en hurtigere og mere præcis tilpasset behandling. Den plan følger vi tæt. Det gælder ikke mindst overholdelse af forløbstiderne, som vi med budgetaftalen også prioriterer yderligere midler til, siger Heino Knudsen.

Et lovende område indenfor kræftbehandling og en række andre sygdomme er brugen af såkaldt personlig medicin. Med personlig medicin tilbydes patienter en skræddersyet behandling, som passer til netop den enkelte patient.

– Vi ser et kæmpe potentiale i området med personlig medicin. Derfor afsætter vi i næste års budget også mange penge til området, samtidig med at vi har aftalt at udarbejde en samlet plan for, hvordan vi i Region Sjælland i de kommende år kan arbejde målrettet med personlig medicin, siger Heino Knudsen.

Vigtig forebyggelse

Der sættes med budgetaftalen for 2023 også penge af til en række indsatser indenfor forebyggelse.

– Forebyggelse er en hjørnesten i vores strategi for at sikre, at borgerne i Region Sjælland ikke får brug for eksempelvis psykiatrisk behandling eller operation, og at de får flere sunde og gode leveår. Vi har et stort potentiale for øget livskvalitet for vores borgere i en styrket forebyggelse i fremtiden, siger Heino Knudsen.

To nye projekter, som indgår i budgetaftalen, er netop eksempler på tidlig forebyggelse.

Exercise First er et program, hvor borgere får fysisk aktivitet og træning som alternativ til fx en operation.
’STIME’ (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed), er et velafprøvet koncept fra Region Hovedstaden, som samtidig er et godt eksempel på en vigtig forebyggende indsats i samarbejde mellem kommuner og region. STIME skal forebygge mistrivsel hos børn og unge og dermed sikre at færre børn og unge får behov for et egentligt forløb i psykiatrien.

– Vi har i dag et stort samfundsproblem med børn og unge som mistrives og har udfordringer med deres mentale helbred. Vi kan også se en markant stigning i henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien. Vi er i Regionsrådet derfor også særligt glade for, at vi med STIME har en forebyggelsesindsats, som netop skal tage fat tidligt, og forebygge at børn og unges psykiske mistrivsel udvikler sig til egentlig sygdom, siger Heino Knudsen.

Patientnære tilbud

Flere sundhedstilbud tættere på borgerne er også med i den indgåede budgetaftale. Blandt andet afsættes der midler til en mere patientnær diabetesbehandling, og der opsættes flere medicinbokse, hvor borgere kan afhente deres medicin. Den første medicinboks er indviet på Næstved Sygehus, og der er nu medicinbokse på vej i Nykøbing F., Holbæk, Slagelse, Køge, Roskilde, Nakskov og Kalundborg.

Fra 1. oktober overtager Region Sjælland også driftsansvaret for lægevagten. Det skal også sikre borgerne nærhed og let tilgængelighed ved akut sygdom. Med den nye lægevagt bliver 1818 det nye fælles nummer for akutområdet i Region Sjælland.

Grøn omstilling

Også den grønne omstilling i Region Sjælland fylder i budgetaftalen med en række indsatser. Blandt andet skal 60 procent af Region Sjællands affaldsmængde genanvendes inden 2030. I dag genanvendes mindre end 25 procent.

Jordforureninger udgør en stigende udfordring og sagen fra Korsør om forurening med PFOS har ført til en større national kortlægning af forureninger i drikkevand med flourstoffer (PFAS). Med budgetaftalen er der aftalt midler til en ekstra indsats overfor PFAS i 2023 på i alt 4 millioner kroner.

Læs mere her

Foto: ADL