friskole3Sæby Hallenslev Friskole
Skolevej 6, Sæby
4270 Høng
Tlf. 58 85 42 50

Følg Sæby Hallenslev Friskole på Facebook

Sæby Hallenslev Friskole er en lille, overskuelig og velfungerende skole med 140-180 elever. Friskolen har et godt læringsmiljø, der ruster eleverne med viden, holdninger, kunnen og dannelse. Der er også en børnehave som arbejder ud fra friskolens værdier og målsætninger.

Sæby Hallenslev Friskole er et alternativ til folkeskolen. I Danmark er der undervisningspligt, men ingen skolepligt. Det betyder, at forældre ud over folkeskolen har mulighed for at vælge Sæby Hallenslev Friskole til deres barn. Undervisningen står mål med folkeskolens og forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

På Sæby Hallenslev Friskole planlægger og gennemføres undervisningen på en anden måde end i folkeskolen, og de faglige mål indgår i anderledes kombinationer og forløb. Men der stilles de samme krav om faglige discipliner og slutmål inden for det humanistiske, det praktisk-æstetiske, kropslig-musiske og det naturvidenskabelige område.
friskole
En forældrestyret skole og børnehave
Sæby Hallenslev Friskole er en forældrestyret skole, idet forældrene her har direkte indflydelse på skolen og dens hverdag. Medindflydelsen giver samtidig medansvar for skolens holdninger og de mål, som skolen sætter.

Skolens øverste myndighed er generalforsamlingen, der vælger sin bestyrelse på 7 personer blandt forældre og støttekreds-medlemmer.

En varieret og alsidig struktur
Skoledagen og skoleåret er tilrettelagt på en sådan måde, at man tilgodeser elevernes forskellige faglige niveauer, deres forskellige resurser for at skabe og udvikle sig sammen og deres forskellige personlige tilgange til det at lære om verden og sig selv. Det stiller krav om fleksibilitet, som et traditionelt skoleskema kun giver begrænsede muligheder for at opfylde.
friskole2
Derfor er skolens undervisning opdelt i klart adskilte bånd. I løbet af dagen møder børnene således mange forskellige organisationsformer og undervisningsmiljøer, hvor der gives tid til at gå både i dybden og bredden med stoffet og ro til både undersøgende, eksperimenterende, fysiske og praktiske aktiviteter.

Dagligdagen er struktureret i følgende bånd:

  • Morgensamling med livsoplysning og fællessang.
  • Dimensionsundervisningen, hvor eleverne gennem tværfaglige emner og problemstillinger får mulighed for at tilegne sig kundskaber, indsigt og færdigheder.
  • Hjernenæring, hvor der arbejdes med faglig fordybelse, fællesskab og bevægelse.
  • Fagopdelte undervisning (lektioner), hvor det er tilegnelse af de enkelte fags arbejdsmetoder, færdigheder og faglighed, der vægtes højt.

Hverdagen er præget af fællesskab og tryghed

  • Emneuger og dage, hvor store og små arbejder sammen.
  • Alle klasser tager på lejrskole hvert år.
  • Hver skoledag starter med morgensamling for alle.

Undervisningen tager udgangspunkt i

  • At alle børn er forskellige og derfor møder undervisningen forskelligt.
  • At undervisningen befinder sig i spændingsfeltet mellem det individuelle hensyn og hensynet til fællesskabet.
  • At læringsprocesserne giver så mange indgange som muligt.

I tilknytning til skolen drives også en lille børnehave og en vuggestue. Børnehaven og vuggestuen bor i en velindrettet bygning, som ligger i en gammel have lige over for skolen.

friskole4Sæby Hallenslev Friskole er ikke en del af det kommunale visitationssystem, så derfor skal man rette direkte henvendelse om optagelse til skolen.

Børnehaven fører sin egen venteliste og fastsætter sine egne regler om optagelse.

Der ydes fripladstilskud og søskendemoderation efter de kommunale regler, ligesom Kalundborg kommune har det pædagogiske tilsyn med børnehaven.

Kontakt Sæby Hallenslev Friskole for yderligere oplysninger eller aflæg et besøg.


sølvpartner