hongerhvervsskoleD.S.I. Høng Erhvervsskole
Kulbyvej 9
4270 Høng
Tlf: 58 85 20 32
administration@hoeng-erhvervsskole.dk

Tilbud til unge med særlige behov
Høng Erhvervsskole ligger som navnet mere end antyder i Høng og er i dag en privat selvejende institution (D.S.I.), der er godkendt efter servicelovens paragraf 66 og 107. Som sådan tilbyder man forløb under den særlige treårige ungdomsuddannelse rettet mod unge med særlige behov. Efter den unges behov kan det være som dagelev eller kombineret med et botilbud. I samarbejde med lokale jobcentre tilbyder skolen særlige beskæftigelsesrettede kortere forløb i kompetenceudvikling.

Høng Erhvervsskoles bygninger har, siden de blev bygget, været den trygge ramme om udsatte børn. Den selvejende institution startede som Høng Børnehjem tilbage i 1903, da man fik grunden på Kulbyvej foræret. Børnehjemmet eksisterede frem til 1976, hvor det blev afløst af Høng Børne- og Ungdomspension, som i sin tur i 1984 blev afløst af den nuværende Høng Erhvervsskole.

hoeng4Pædagogiske principper
På Høng Erhvervsskole arbejdes der ud fra fem grundlæggende værdier: Anerkendelse, Relationer, Omsorg, Dannelse og Struktur.

  • Det enkelte individ skal ses, høres og anerkendes, som den man er. Følelserne anerkendes, mens konsekvensen som de medfører ikke nødvendigvis accepteres.
  • Gode relationer er den nødvendige forudsætning for udvikling og læring hos den enkelte. Relationer støtter, inspirerer og hjælper til øget trivsel, livsglæde og velvære.
  • Omsorg er at være til stede psykisk og fysisk, at støtte og vejlede i stort og småt uden at krænke den enkeltes integritet.
  • Dannelse forstås som at kende sig selv, og hvordan man står i forbindelse med sine medmennesker og den større omverden.
  • Strukturen er de rammer, som institutionen bevidst har etableret. Det er et værktøj, der understøtter hverdagen, og de skal være realistiske og velbegrundede.

Kollegier
Høng Erhvervsskole har to indslusningskollegier, som begge har plads til ni elever, og derudover kan man have otte dagelever. Formålet med indslusningen er at vurdere den enkelte elevs nuværende niveau og læringspotentiale. Det leder efterfølgende over i en proces, hvor man støtter og træner eleven, så den enkelte bliver klar til en selvstændig tilværelse ude i det almindelige samfund. Når det er ved at være flyttetid fra Høng Erhvervsskole, får eleven en bolig i institutionens udslusningskollegie, hvor der er plads til tre beboere. Her bliver man klar til den fremtidige selvstændige tilværelse, der alt efter behov kan være egen bolig eller en anden form for bofællesskab.

hoeng2Flygtningebørn
Høng Erhvervsskole driver et såkaldt opgangsfællesskab for uledsagede flygtningebørn i alderen 15 til 18 år. Indflytning i opgangsfællesskabet kan ske umiddelbart efter, at der er indgået en aftale med hjemkommunen. Der ydes støtte til den enkelte over for alle eksterne partnere, der formuleres handleplaner, som tager hensyn til den enkeltes behov og almene udvikling, og der igangsættes sociale aktiviteter, der kan udvikle det enkelte barn.

STU
STU-forløbene kan enten være generelt afklarende, eller de kan tage udgangspunkt i en af skolens værkstedslinjer. Det første år går typisk med afklaring og udvikling af grundlæggende færdigheder inden for de relevante fagområder. I år to og tre anvendes gradvist eksterne praktikker og for nogle kortere eksterne kursusforløb, ligesom kompleksiteten og sværhedsgraden af opgaverne og ansvarsområderne gradvist bliver forøget.


sølvpartner