Roma Pizzaria
Kordilgade 32
4400 Kalundborg
Tlf: 59 51 06 06