KOR-U Støtteforeningen
Skovbrynet 55
4400 Kalundborg
Tlf: 59 51 59 44