Kalundborg Flyveklub
Eskebjergvej 92
4593 Eskebjerg
Tlf: 59 29 11 11