Psykologisk Klinik v/ Birgit Sloth
Vestre Havneplads 10 1. sal.,
4400 Kalundborg
Tlf: 20 28 14 60