Klinik for Fysioterapi I/S
Gl Hovvej 69
4400 Kalundborg
Tlf: 59 51 41 14