Kalundborg Kommunale Tandpleje
Skovbrynet 51
4400 Kalundborg
Tlf: 59 53 45 55