Jyske Bank
Nytorv 12
4400 Kalundborg
Tlf: 89 89 08 50